Зээлийн үйлчилгээ

24 сар хүртэл хугацаатай, уян хатан нөхцөлтөй шуурхай зээл.

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ


  • Жижиг дунд бизнесүүдэд зориулсан санхүүгийн удирдлагын зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
  • Татварын болон санхүүгийн тайлан тэнцэл гаргах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн журам боловсруулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
  • Татвар ба нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ


  • Гадны компанийн Монголын зах зээлд нэвтрэхэд шаардлагатай зах зээл, үнэ, харилцагчийн судалгаа шинжилгээ хийх
  • Хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх

Факторингийн үйлчилгээ


  • 3 сар хүртэлх хугацаатай авлагыг санхүүжүүлэх үйлчилгээ